หน้าหลัก SUSTAINABLE HAPPINESS SUSTAINABLE HAPPINESS IDEA

SUSTAINABLE HAPPINESS

SUSTAINABLE HAPPINESS IDEA

นวัตกรรมสร้างความสุข โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เป็นสำคัญ เราจึงตั้งใจ และมุ่งมั่นสร้างความสุขกับทุกภาคส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 6 กลุ่ม เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน
1.สุขคนสร้าง
คนงาน/แรงงาน ได้รับการพัฒนา เชี่ยวชาญ แรงงานมีฝีมือ รายได้เพิ่มขึ้น
2.สุขเจ้าบ้าน
พนักงาน/เจ้าบ้าน มีจิตสำนึกรักองค์กร ผูกพันต่อองค์กร