ประวัติ อารียา

มารู้จักกัน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2542 เป็นผู้นำการเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในการเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการ เพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชน และสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข ด้วยแนวความคิด "สุนทรียะในการใช้ชีวิต" (Aesthetic of Living) ดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ อารียาฯ
  • งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ (Aesthetic Design & Premium Quality)
  • ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness)
  • นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ (Innovative Living)
  • การให้บริการดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขายอย่างสุดความสามารถ (Best in class after sales service)

อารียาฯ ไม่ได้ทำแค่บ้านจัดสรร
แต่เราออกแบบสังคมชีวิต
และความเป็นอยู่

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการอาวุโส
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการของอารียาฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการพักอาศัยครบทุกรูปแบบ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้เริ่มมีการ พัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรม เพื่อเป็นการสร้างองค์ประกอบการพักอาศัยที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการโครงการที่มีความครบวงจร
SINGLEHOME
TOWNHOME
HOMEOFFICE
CONDOMINIUM
COMMUNITY MALL